Verzending en retour

Levertijden
De door Simple As Wood opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.
Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Simple As Wood worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.
Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de klant het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Zodra aan Simple As Wood bekend is wanneer de levering ongeveer kan plaatsvinden wordt de datum telefonisch doorgegeven aan de klant.

Verzending
Door Simple As Wood wordt telefonisch gemeld dat de roerende zaken gereed liggen voor aflevering.
De levering geschiedt af bedrijf.
Zodra de roerende zaken het bedrijf verlaten zijn deze voor rekening en risico van de klant.
Indien de klant wenst dat de roerende zaken worden afgeleverd aan de woning van de klant zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de klant.
De klant dient het ontvangstbewijs voor correcte ontvangst van de roerende zaken te ondertekenen bij levering.

Retour/ruilen
Retourneren / ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 7 dagen na levering; de vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Tevens is de wederpartij 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd als retourneringskosten.
Het retourneren/ruilen van de roerende zaken is alleen mogelijk indien de roerende zaken in de originele staat verkeren.
Uitgesloten van retourneren/ruilen zijn de plinten, profielen en accessoires, alsmede de speciaal bestelde artikelen.